không bật nguồn được sạc cũng không lên pin

không bật được nguồn và sạc cũng không lên pin

Answer this question I have this problem too

Is this a good question?

Score 0
Add a comment