Introduction

Landela umhlahlandlela ukususa isikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi ngesitjheleli ukobana ulungise nanyana ujamisele.

Tools

No tools required.

Parts

No parts required.

Image 1/2: Ipompo ekungiyo fanele ibuyise nanyana malitha ali-10. Image 2/2: Ipompo ekungiyo fanele ibuyise nanyana malitha ali-10.
 • Linga ukusebenza kwepompo ngokupompa amahlandla ama-40.

 • Ipompo ekungiyo fanele ibuyise nanyana malitha ali-10.

Add Comment

Image 1/2: Image 2/2:
 • Susa amaphini amabili ahlanganisa isibambo esitjhelelini.

Add Comment

Image 1/2: Image 2/2:
 • Dosa iimbambo ezimbili zomgqala kude nesitjheleli.

Add Comment

Image 1/2: Image 2/2:
 • Phakamisa amaphini amabili abambene nesakhelelo sepompo nesibambo siyephezulu, kusukela esakhelweleni sepompo.

Add Comment

Image 1/3: Tjhelelisa ibheringhi yentonga ngaphandle kwehloko. Image 2/3: Hlola ibheringhi yentonga nehloko ukobana ayikasinyeki nanyana ayikarathuki. Image 3/3: Hlola ibheringhi yentonga nehloko ukobana ayikasinyeki nanyana ayikarathuki.
 • Ngokuya ngegadangweli, yenza mbala bona ulekelela isibambo nehloko ngananyana ngezandla ezintathu.

 • Tjhelelisa ibheringhi yentonga ngaphandle kwehloko.

 • Hlola ibheringhi yentonga nehloko ukobana ayikasinyeki nanyana ayikarathuki.

Add Comment

Image 1/1:
 • Susa ihloko nesibambo, uzibeke endaweni ehlwengekileko ukuvimbela ukusilaphazeka.

Add Comment

Image 1/2: Thlogomela ukobana ungawisi isikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi ngombana lokho kungona ipompo nesilinda. Image 2/2: Thlogomela ukobana ungawisi isikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi ngombana lokho kungona ipompo nesilinda.
 • Ngokuqina phakamisa isikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi, ngezandla zombili.

 • Thlogomela ukobana ungawisi isikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi ngombana lokho kungona ipompo nesilinda.

Add Comment

Image 1/3: Image 2/3: Image 3/3:
 • Sebenzisa isipanere sephayiphu ukulenza ligedle ubungaphezulu bephayiphu esikhuphukeleni.

Add Comment

Image 1/3: Beka ipompo nentonga bese uyayiqinisa kuzungeza intonga, uyibophe uyiqinise hlangana nepompo nentonga. Image 2/3: Ngokutjheja yehlisa isikhuphukeli nephayiphu edlulisa amanzi nesitjheleli ukuvumela bona izithekghe phezu kwentonga kuqina. Image 3/3: Ngokutjheja yehlisa isikhuphukeli nephayiphu edlulisa amanzi nesitjheleli ukuvumela bona izithekghe phezu kwentonga kuqina.
 • Phakamisa isitjheleli nesikhuphukeli nephayiphu edlulisa amanzi.

 • Beka ipompo nentonga bese uyayiqinisa kuzungeza intonga, uyibophe uyiqinise hlangana nepompo nentonga.

 • Ngokutjheja yehlisa isikhuphukeli nephayiphu edlulisa amanzi nesitjheleli ukuvumela bona izithekghe phezu kwentonga kuqina.

Add Comment

Image 1/3: Image 2/3: Image 3/3:
 • Gedlisa bese ususa zombili ipompo nentonga bese uminyezele endaweni encani ngokungasikinyeki imbumbulu phezu kwesitjheleli.

Add Comment

Image 1/2: Beka isitjheleli endaweni enelanga ukwenzela bona ingasilaphazeki. Image 2/2: Beka isitjheleli endaweni enelanga ukwenzela bona ingasilaphazeki.
 • Susa ingaphezulu lesikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi, bese uyihlola bona ayikasinyeki nanyana ayikarathuki.

 • Beka isitjheleli endaweni enelanga ukwenzela bona ingasilaphazeki.

Add Comment

Conclusion

Ukuhlanganisa into oyenzele ihloso ethileko, landela ifundiso ngendlela ethoma samva.

One other person completed this guide.

iRobot

Member since: 09/24/2009

1 Reputation

716 Guides authored

0 Comments

Add Comment

View Statistics:

Past 24 Hours: 0

Past 7 Days: 0

Past 30 Days: 0

All Time: 84