Help

พากเพียรอย่าสัมผัสบริเวณใบหน้าโดยเฉพาะตาและปากของคุณเพื่อคุ้มครองปกป้องเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อโรคต่างๆเข้าระบบนี่เป็นสิ่งจำเป็นเป็นอย่างมากถ้าเกิดคุณไปเยือนประเทศที่พัฒนาแล้วเพื่อเลี่ยงการป่วย รถเช่าสนามบินอุดร