Microsoft Surface Keyboard (WS2-00025) Teardown
Author: Anthony Kouttron