How to identify fake DualShock 4 controller
Author: koppie007