Skip to main content
Help
Editing Step 5 —

Notice: You are editing a prerequisite guide. Any changes you make will affect all 7 guides that include this step.

Step Type:

Drag to rearrange

Ngokuya ngegadangweli, yenza mbala bona ulekelela isibambo nehloko ngananyana ngezandla ezintathu.

Tjhelelisa ibheringhi yentonga ngaphandle kwehloko.

Hlola ibheringhi yentonga nehloko ukobana ayikasinyeki nanyana ayikarathuki.

Your contributions are licensed under the open source Creative Commons license.