Introduction

Landela umhlahlandlela lo ukususa ihloko yepompo yehlathi nesibambo ukuyilungisa nanyana ukuyijamisela.

Yenza mbala ukusebenzisa nanyana abantu ababili nawulandela umhlahlandlela lo wenzele ukuvikela ukulimala ngombana ihloko yepompo ibudisi.

Image 1/2: Ipompo ekungiyo fanele ibuyise nanyana malitha ali-10. Image 2/2: Ipompo ekungiyo fanele ibuyise nanyana malitha ali-10.
  • Linga ukusebenza kwepompo ngokupompa amahlandla ama-40.

  • Ipompo ekungiyo fanele ibuyise nanyana malitha ali-10.

Add Comment

Image 1/2: Image 2/2:
  • Susa amaphini amabili ahlanganisa isibambo esitjhelelini.

Add Comment

Image 1/2: Image 2/2:
  • Dosa iimbambo ezimbili zomgqala kude nesitjheleli.

Add Comment

Image 1/2: Image 2/2:
  • Phakamisa amaphini amabili abambene nesakhelelo sepompo nesibambo siyephezulu, kusukela esakhelweleni sepompo.

Add Comment

Image 1/3: Tjhelelisa ibheringhi yentonga ngaphandle kwehloko. Image 2/3: Hlola ibheringhi yentonga nehloko ukobana ayikasinyeki nanyana ayikarathuki. Image 3/3: Hlola ibheringhi yentonga nehloko ukobana ayikasinyeki nanyana ayikarathuki.
  • Ngokuya ngegadangweli, yenza mbala bona ulekelela isibambo nehloko ngananyana ngezandla ezintathu.

  • Tjhelelisa ibheringhi yentonga ngaphandle kwehloko.

  • Hlola ibheringhi yentonga nehloko ukobana ayikasinyeki nanyana ayikarathuki.

Add Comment

Image 1/1:
  • Susa ihloko nesibambo, uzibeke endaweni ehlwengekileko ukuvimbela ukusilaphazeka.

Add Comment

Conclusion

Ukuhlanganisa godu into oyenzela ihloso ethileko, landela ifundiso ngendlela ethoma samva.

iRobot

Member since: 09/24/2009

1 Reputation

715 Guides authored

0 Comments

Add Comment

View Statistics:

Past 24 Hours: 0

Past 7 Days: 0

Past 30 Days: 0

All Time: 72