Introduction

Landela umhlahlandlela lo ukususa ihloko yepompo yehlathi nesibambo ukuyilungisa nanyana ukuyijamisela.

Yenza mbala ukusebenzisa nanyana abantu ababili nawulandela umhlahlandlela lo wenzele ukuvikela ukulimala ngombana ihloko yepompo ibudisi.

 1. Linga ukusebenza kwepompo ngokupompa amahlandla ama-40.
  • Linga ukusebenza kwepompo ngokupompa amahlandla ama-40.

  • Ipompo ekungiyo fanele ibuyise nanyana malitha ali-10.

  Add Comment

 2. Susa amaphini amabili ahlanganisa isibambo esitjhelelini.
  • Susa amaphini amabili ahlanganisa isibambo esitjhelelini.

  Add Comment

  • Dosa iimbambo ezimbili zomgqala kude nesitjheleli.

  Add Comment

  • Phakamisa amaphini amabili abambene nesakhelelo sepompo nesibambo siyephezulu, kusukela esakhelweleni sepompo.

  Add Comment

  • Ngokuya ngegadangweli, yenza mbala bona ulekelela isibambo nehloko ngananyana ngezandla ezintathu.

  • Tjhelelisa ibheringhi yentonga ngaphandle kwehloko.

  • Hlola ibheringhi yentonga nehloko ukobana ayikasinyeki nanyana ayikarathuki.

  Add Comment

  • Susa ihloko nesibambo, uzibeke endaweni ehlwengekileko ukuvimbela ukusilaphazeka.

  Add Comment

Conclusion

Ukuhlanganisa godu into oyenzela ihloso ethileko, landela ifundiso ngendlela ethoma samva.

iRobot

Member since: 09/24/2009

1 Reputation

621 Guides authored

0 Comments

Add Comment

View Statistics:

Past 24 Hours: 0

Past 7 Days: 0

Past 30 Days: 0

All Time: 76