Introduction

Landela umhlahlandlela lo ukususa nokuhlakaza ivelifu ekhambako. Ungahlola nanyana ujamisele ivelifu, ngokwayo nanyana ezinye yezinto enazo.

Tools

No tools required.

Parts

No parts required.

Image 1/2: Ipompo ekungiyo fanele ibuyise nanyana malitha ali-10. Image 2/2: Ipompo ekungiyo fanele ibuyise nanyana malitha ali-10.
 • Linga ukusebenza kwepompo ngokupompa amahlandla ama-40.

 • Ipompo ekungiyo fanele ibuyise nanyana malitha ali-10.

Add Comment

Image 1/2: Image 2/2:
 • Susa amaphini amabili ahlanganisa isibambo esitjhelelini.

Add Comment

Image 1/2: Image 2/2:
 • Dosa iimbambo ezimbili zomgqala kude nesitjheleli.

Add Comment

Image 1/2: Image 2/2:
 • Phakamisa amaphini amabili abambene nesakhelelo sepompo nesibambo siyephezulu, kusukela esakhelweleni sepompo.

Add Comment

Image 1/3: Tjhelelisa ibheringhi yentonga ngaphandle kwehloko. Image 2/3: Hlola ibheringhi yentonga nehloko ukobana ayikasinyeki nanyana ayikarathuki. Image 3/3: Hlola ibheringhi yentonga nehloko ukobana ayikasinyeki nanyana ayikarathuki.
 • Ngokuya ngegadangweli, yenza mbala bona ulekelela isibambo nehloko ngananyana ngezandla ezintathu.

 • Tjhelelisa ibheringhi yentonga ngaphandle kwehloko.

 • Hlola ibheringhi yentonga nehloko ukobana ayikasinyeki nanyana ayikarathuki.

Add Comment

Image 1/1:
 • Susa ihloko nesibambo, uzibeke endaweni ehlwengekileko ukuvimbela ukusilaphazeka.

Add Comment

Image 1/2: Thlogomela ukobana ungawisi isikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi ngombana lokho kungona ipompo nesilinda. Image 2/2: Thlogomela ukobana ungawisi isikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi ngombana lokho kungona ipompo nesilinda.
 • Ngokuqina phakamisa isikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi, ngezandla zombili.

 • Thlogomela ukobana ungawisi isikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi ngombana lokho kungona ipompo nesilinda.

Add Comment

Image 1/3: Image 2/3: Image 3/3:
 • Sebenzisa isipanere sephayiphu ukulenza ligedle ubungaphezulu bephayiphu esikhuphukeleni.

Add Comment

Image 1/3: Beka ipompo nentonga bese uyayiqinisa kuzungeza intonga, uyibophe uyiqinise hlangana nepompo nentonga. Image 2/3: Ngokutjheja yehlisa isikhuphukeli nephayiphu edlulisa amanzi nesitjheleli ukuvumela bona izithekghe phezu kwentonga kuqina. Image 3/3: Ngokutjheja yehlisa isikhuphukeli nephayiphu edlulisa amanzi nesitjheleli ukuvumela bona izithekghe phezu kwentonga kuqina.
 • Phakamisa isitjheleli nesikhuphukeli nephayiphu edlulisa amanzi.

 • Beka ipompo nentonga bese uyayiqinisa kuzungeza intonga, uyibophe uyiqinise hlangana nepompo nentonga.

 • Ngokutjheja yehlisa isikhuphukeli nephayiphu edlulisa amanzi nesitjheleli ukuvumela bona izithekghe phezu kwentonga kuqina.

Add Comment

Image 1/3: Image 2/3: Image 3/3:
 • Gedlisa bese ususa zombili ipompo nentonga bese uminyezele endaweni encani ngokungasikinyeki imbumbulu phezu kwesitjheleli.

Add Comment

Image 1/2: Beka isitjheleli endaweni enelanga ukwenzela bona ingasilaphazeki. Image 2/2: Beka isitjheleli endaweni enelanga ukwenzela bona ingasilaphazeki.
 • Susa ingaphezulu lesikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi, bese uyihlola bona ayikasinyeki nanyana ayikarathuki.

 • Beka isitjheleli endaweni enelanga ukwenzela bona ingasilaphazeki.

Add Comment

Image 1/3: Ngokuqinileko krufela isibambo saka-T phezu kwepompo yentonga. Image 2/3: Nawujamisela iphayiphu elidlulisa amanzi nesikhuphukeli ngaphezu kwephasi, lisa isibambo se-T sibambelele kufikela ulungele ukufaka esinye isitoki esijamiselako. Image 3/3: Nawujamisela iphayiphu elidlulisa amanzi nesikhuphukeli ngaphezu kwephasi, lisa isibambo se-T sibambelele kufikela ulungele ukufaka esinye isitoki esijamiselako.
 • Susa ngaphezu kwebanga wesikhuphukeli sephapiphu.

 • Ngokuqinileko krufela isibambo saka-T phezu kwepompo yentonga.

  • Nawujamisela iphayiphu elidlulisa amanzi nesikhuphukeli ngaphezu kwephasi, lisa isibambo se-T sibambelele kufikela ulungele ukufaka esinye isitoki esijamiselako.

Add Comment

Image 1/3: Hlola itjhubhu bona ayithikamezeki nanyana isilaphazeke. Image 2/3: Beka itjhubhu endaweni ehlwengekileko ukuvimbela ukusilaphazeka. Image 3/3: Beka itjhubhu endaweni ehlwengekileko ukuvimbela ukusilaphazeka.
 • Sebenzisa isikrufu sephayiphu ukugedlisa nokususa itjhubhu yepompo

 • Hlola itjhubhu bona ayithikamezeki nanyana isilaphazeke.

 • Beka itjhubhu endaweni ehlwengekileko ukuvimbela ukusilaphazeka.

Add Comment

Image 1/3: Beka esinye isikrufu kuzungeza ngaphasi kwebhowudu. Image 2/3: Dosa iinkrufu uzihlukanise bona zigedlise amabhowudu. Image 3/3: Buyelela isenzekwesi emabhowudwini amathathu aseleko.
 • Beka isikrufu sinye phezu kwepompo yesikhuphukeli sesitja samabowhudu.

 • Beka esinye isikrufu kuzungeza ngaphasi kwebhowudu.

 • Dosa iinkrufu uzihlukanise bona zigedlise amabhowudu.

 • Buyelela isenzekwesi emabhowudwini amathathu aseleko.

Add Comment

Image 1/2: Image 2/2:
 • Susa iimbumbulu ezine namabhowudu avikele isikhuphukeli sepompo sesitja uzibeke esiphathweni esibona ilanga esinjenge bakhede.

Add Comment

Image 1/2: Image 2/2:
 • Zungezisa isitja sepompo amadigri ama-45. Lokho kuzokwenzelela ukubamba okuncono nawuphakamisa isitja.

Add Comment

Image 1/3: Lokhana abantu ababili basekela isibambo se-T, susa ipompo yentonga. Image 2/3: Yehlisa isibambo se-T ngokusihlenga ipompo yentonga ikwazi ukuzijamele. Image 3/3: Yehlisa isibambo se-T ngokusihlenga ipompo yentonga ikwazi ukuzijamele.
 • Ngokuvikela phakamisa isibambo se-T amanungu ambalwa.

 • Lokhana abantu ababili basekela isibambo se-T, susa ipompo yentonga.

 • Yehlisa isibambo se-T ngokusihlenga ipompo yentonga ikwazi ukuzijamele.

Add Comment

Image 1/3: Ngokuvikela bamba bese uqinise isikhuphula phayiphu esikhuphukeleni sephayiphu edlulisa amanzi ngaphasi kwetjhuba letjhubhu. Image 2/3: Ngokuvikela bamba bese uqinise isikhuphula phayiphu esikhuphukeleni sephayiphu edlulisa amanzi ngaphasi kwetjhuba letjhubhu. Image 3/3: Ngokuvikela bamba bese uqinise isikhuphula phayiphu esikhuphukeleni sephayiphu edlulisa amanzi ngaphasi kwetjhuba letjhubhu.
 • Umhlobo lo wepompo usebenzisa ipoto yennyawo ezintathu nesivimbo noku tjhewa ukuphakamisa isikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi. Isikrufu se-C singasebenziswa ukuphakamisa isikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi.

 • Ngokuvikela bamba bese uqinise isikhuphula phayiphu esikhuphukeleni sephayiphu edlulisa amanzi ngaphasi kwetjhuba letjhubhu.

Add Comment

Image 1/2: Image 2/2:
 • Ngokutjheja ungaphunyukelwa yintambo, sebenzisa isivimbo netjhewa ukuphakamisa isikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi kufikela isikhuphula phayiphu sifikelele isivimbo netjhewa.

Add Comment

Image 1/3: Image 2/3: Image 3/3:
 • Na isikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi sifikelele isivimbo netjhewa, vikela ingaphasi bese uqinise hlangana nesikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi.

Add Comment

Image 1/3: Ibhowudu yinye yanele ukubamba umphasi ukuqinisa umphakathi, ungangeza ngenye ibhowudu nawufuna ukuyiqinisa. Image 2/3: Ibhowudu yinye yanele ukubamba umphasi ukuqinisa umphakathi, ungangeza ngenye ibhowudu nawufuna ukuyiqinisa. Image 3/3: Ibhowudu yinye yanele ukubamba umphasi ukuqinisa umphakathi, ungangeza ngenye ibhowudu nawufuna ukuyiqinisa.
 • Vikela umphasi ngokuqinisa esakhelelweni esiphasi usebenzise ibhowudu.

 • Ibhowudu yinye yanele ukubamba umphasi ukuqinisa umphakathi, ungangeza ngenye ibhowudu nawufuna ukuyiqinisa.

Add Comment

Image 1/3: Yehlisa isikhuphula kuqinasa bese ugedlisa ukuya ehlabathini ukuvimbela iintambo bona zirarane esivimbweni netjheweni. Image 2/3: Yehlisa isikhuphula kuqinasa bese ugedlisa ukuya ehlabathini ukuvimbela iintambo bona zirarane esivimbweni netjheweni. Image 3/3: Yehlisa isikhuphula kuqinasa bese ugedlisa ukuya ehlabathini ukuvimbela iintambo bona zirarane esivimbweni netjheweni.
 • Nawusasekela umphezulu we phayiphu, ngokutjheja khambisa isikhuphula kuqinisa kude nephayiphu.

 • Yehlisa isikhuphula kuqinasa bese ugedlisa ukuya ehlabathini ukuvimbela iintambo bona zirarane esivimbweni netjheweni.

Add Comment

Image 1/3: Image 2/3: Image 3/3:
 • Bambanisa isikhuphula kuqinisa esikhuphukeleni sephayiphu edlulisa amanzi eduze naphasi ngokukghonekako.

Add Comment

Image 1/2: Nawugedlisa iintambo usekela isikhuphukeli, gedlisa umphasi kuqinisa. Image 2/2: Nawugedlisa iintambo usekela isikhuphukeli, gedlisa umphasi kuqinisa.
 • Na isikhuphula kuqinisa siqinileko, yenza ukugedla entambeni.

 • Nawugedlisa iintambo usekela isikhuphukeli, gedlisa umphasi kuqinisa.

Add Comment

Image 1/3: Ynza mbala bona intambo ihlangana nepoto yennyawo ezintathu ukuvikela ipoto yennyawo ezintathu ingaweli phasi. Image 2/3: Qala umphezulu wepoto yennyawo ezintathu bona ulinganele nesikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi bona ibe seskhaleni esisekelako. Image 3/3: Qala umphezulu wepoto yennyawo ezintathu bona ulinganele nesikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi bona ibe seskhaleni esisekelako.
 • Sebenzisa intambo ukudosa isikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi phezulu kabuthaka.

 • Ynza mbala bona intambo ihlangana nepoto yennyawo ezintathu ukuvikela ipoto yennyawo ezintathu ingaweli phasi.

 • Qala umphezulu wepoto yennyawo ezintathu bona ulinganele nesikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi bona ibe seskhaleni esisekelako.

Add Comment

Image 1/3: Image 2/3: Image 3/3:
 • Susa ukuqinisa esikhuphukeleni sephayiphu edlulisa amanzi bese ubuyelela amagadango ama-23 ukuya kwama-25 kufikela isihlanganisi sembuke.

Add Comment

Image 1/3: Image 2/3: Image 3/3:
 • Na isihlanganisi sokuthoma siveziwe, qinisa umphasi ngaphasi kwesihlanganisi.

Add Comment

Image 1/1:
 • Susa isikhuphula kuqinisa ukusuka esikhuphukeleni sephayiphu esidlulisa amanzi bese uvikela epotweni yennyawo ezintathu ukuyisusa endleleni.

Add Comment

Image 1/2: Usebenzisa isikrufu sephayiphu, uyasikrufulula esigabeni sokuthoma sesikhuphukeli phayiphu edlulisa amanzi ehlanganweni. Image 2/2: Usebenzisa isikrufu sephayiphu, uyasikrufulula esigabeni sokuthoma sesikhuphukeli phayiphu edlulisa amanzi ehlanganweni.
 • Phatha isikrufu sephayiphu amanungu ambalwa ngaphezu kwesihlanganisi egadangweneli.

 • Usebenzisa isikrufu sephayiphu, uyasikrufulula esigabeni sokuthoma sesikhuphukeli phayiphu edlulisa amanzi ehlanganweni.

Add Comment

Image 1/3: Usebenzisa isikrufu sepompo, gedlisa isikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi fikela amanzi athome ukuthulukela ngaphakathi kwepetjhe yegadi. Image 2/3: Unga gedlisi kuya phambili kufikela amanzi ajame ukuphuma. Image 3/3: Unga gedlisi kuya phambili kufikela amanzi ajame ukuphuma.
 • Vikela ipetjhe yegadi phezu kwesihlanganisi ukuvikela amanzi bona arhatjheke na innhlanganisi zehlukanisiweko.

 • Usebenzisa isikrufu sepompo, gedlisa isikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi fikela amanzi athome ukuthulukela ngaphakathi kwepetjhe yegadi.

 • Unga gedlisi kuya phambili kufikela amanzi ajame ukuphuma.

Add Comment

Image 1/3: Susa isigaba sokuthoma sesikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi ngokuyiphakamisa ijame ilinganisele, bese usekela umphezulu wesigaba bese ubeka ipompo uyisekele esikhaleni phezulu kwepoto yennyawo ezintathu. Image 2/3: Susa isigaba sokuthoma sesikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi ngokuyiphakamisa ijame ilinganisele, bese usekela umphezulu wesigaba bese ubeka ipompo uyisekele esikhaleni phezulu kwepoto yennyawo ezintathu. Image 3/3: Susa isigaba sokuthoma sesikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi ngokuyiphakamisa ijame ilinganisele, bese usekela umphezulu wesigaba bese ubeka ipompo uyisekele esikhaleni phezulu kwepoto yennyawo ezintathu.
 • Susa ipetjhe yegadi bese uqedelela ukugedlisa isikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi.

 • Susa isigaba sokuthoma sesikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi ngokuyiphakamisa ijame ilinganisele, bese usekela umphezulu wesigaba bese ubeka ipompo uyisekele esikhaleni phezulu kwepoto yennyawo ezintathu.

Add Comment

Image 1/3: Image 2/3: Image 3/3:
 • Bambanisa bese uqinisa intonga amanungu ambalwa ngaphasi kwentonga yepompo yokuthoma ebambeneko.

Add Comment

Image 1/3: Na isihlanganisi sahlukeneko, ngokutjheja yehlisa isikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi ehlabathini. Image 2/3: Na isihlanganisi sahlukeneko, ngokutjheja yehlisa isikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi ehlabathini. Image 3/3: Na isihlanganisi sahlukeneko, ngokutjheja yehlisa isikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi ehlabathini.
 • Usebenzisa inkrufu ze-C, krufulula intonga yepompo engcenyeni eseleko.

 • Na isihlanganisi sahlukeneko, ngokutjheja yehlisa isikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi ehlabathini.

Add Comment

Image 1/3: Image 2/3: Image 3/3:
 • Ngokutjheja yehlisa isikhuphukeli sephayiphu, ukuyaphezulu, bese ubeka endaweni enelanga, kuhle uyisame ngaphezu kwehlabathi, ukuvikela ukusilaphazeka.

Add Comment

Image 1/3: Bambanisa isibambo se-T epompeni yentonga eseleko. Image 2/3: Susa intonga eqinileko bese ubuyelela amagadango ama-29 ukuya kwama-35 fikela isikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi sisuke soke, nanyana isigaba esaphukileko sifikelelwe. Image 3/3: Susa intonga eqinileko bese ubuyelela amagadango ama-29 ukuya kwama-35 fikela isikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi sisuke soke, nanyana isigaba esaphukileko sifikelelwe.
 • Susa isibambo se-T kusuka epompeni yentonga ehlukanisiweko.

 • Bambanisa isibambo se-T epompeni yentonga eseleko.

 • Susa intonga eqinileko bese ubuyelela amagadango ama-29 ukuya kwama-35 fikela isikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi sisuke soke, nanyana isigaba esaphukileko sifikelelwe.

Add Comment

Image 1/1:
 • Tjheja bona ubeka isilinda kude nehlabathi ukobana ingasinyeki nanyana isilaphazeke.

Add Comment

Image 1/3: Image 2/3: Image 3/3:
 • Usebenzisa amabhowudu wamaphayiphu amabili, skrufulula isilinda esikhuphukeni sephayiphu edlulisa amanzi.

Add Comment

Image 1/2: Image 2/2:
 • Buthaka dosa isilinda esuka epompeni yentonga bese ulisa ivelifu ekhambako nevelifu yenyawo.

Add Comment

Image 1/3: Usebenzisa esinye isikrufu ngokusebenzisa ileva, skrufulula ivelifu ukusukela entongeni. Image 2/3: Usebenzisa esinye isikrufu ngokusebenzisa ileva, skrufulula ivelifu ukusukela entongeni. Image 3/3: Usebenzisa esinye isikrufu ngokusebenzisa ileva, skrufulula ivelifu ukusukela entongeni.
 • Faka isikrufu ennkhaleni ezingaphasi kwamavelifu akhambako.

 • Usebenzisa esinye isikrufu ngokusebenzisa ileva, skrufulula ivelifu ukusukela entongeni.

Add Comment

Image 1/2: Image 2/2:
 • Skrufulula ivelifu ukusuka entongeni yepompo.

Add Comment

Image 1/3: Qala insebenziswa zevelifu bona azikasinyeki nanyana ukurathuka. Image 2/3: Qala insebenziswa zevelifu bona azikasinyeki nanyana ukurathuka. Image 3/3: Qala insebenziswa zevelifu bona azikasinyeki nanyana ukurathuka.
 • Tjheja ukubeka insebenziswa zamavelifu kude nehlabathi.

 • Qala insebenziswa zevelifu bona azikasinyeki nanyana ukurathuka.

Add Comment

Image 1/2: Yenza mbala bona indlela insebenziswa zakho zingahlangana. Lokho kubalulekile, ngombana ipompo ayizosebenza na ivelifu ingakafakwa kuhle. Image 2/2: Yenza mbala bona indlela insebenziswa zakho zingahlangana. Lokho kubalulekile, ngombana ipompo ayizosebenza na ivelifu ingakafakwa kuhle.
 • Susa iphophethi evelufini ukuqala bona ayinampawu zokusinyeka.

 • Yenza mbala bona indlela insebenziswa zakho zingahlangana. Lokho kubalulekile, ngombana ipompo ayizosebenza na ivelifu ingakafakwa kuhle.

Add Comment

Conclusion

Ukuhlanganisa isisebenziswa sakho ngokwehloso, landela amagadango ngendlela yasamva.

iRobot

Member since: 09/24/2009

1 Reputation

716 Guides authored

0 Comments

Add Comment

View Statistics:

Past 24 Hours: 0

Past 7 Days: 0

Past 30 Days: 0

All Time: 55